درباره

این فقط یک تلاش است برای نوشن منظم. شاید به نوعی، مجبور کردن خود به نوشتن روزانه. تلاشی است که چندین سال است با انواع مختلف رسانه امتحان می‌کنم و تا به حال شکست خورده‌ام. اما این بار شاید اجبار، مسئولیت‌پذیری بیاورد.